Salgs - og leveringsbetingelser

Salgs - og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.


Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.


Tilbud:
Oplyste tilbudspriser er, hvis ikke andet nævnt i danske kroner excl. moms. Mængdeberegning uden ansvar for sælger.
Annullering eller ændringer:
Annullering eller ændring af ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger. Såfremt sælger accepterer helt eller delvis at annullere ordren, skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger og tab, dog minimum 20% af den aftalt købesum excl. moms.


Returvarer:
Leverede produkter tages kun retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale lagervarer kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris -20% - kun ubrudte pakker tages retur. Eventuelt afhentning af returvarer betales af køber.


Leveringssted:
Uden anden aftale sker levering ab lager. Hvis sælger skal levere, sker det ved vognside, hvis ikke andet er aftalt. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for sælger med mindre andet skriftlig er aftale. Der skal være jævnt, frit og kørefast i og minimum 8 m uden om byggeriet (alle sider) til kørsel med stor lastbil og arbejde med lift og kran.
Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt. For vente- eller forøget aflæsningstid, som følge af købers forhold, faktureres efter regning. Køber er forpligtig til at foretage kontrol af de modtagne varer.
Leveringtidspunkt – force majeure m.v.:
Evt. aftalt leveringsdato er fra sælgers side omtrentlig og med forbehold for forsinkelser pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol f.eks. mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v.
Forsinkelser som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse forholdets indflydelse for aftalens indgåelse. Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers påkrav om levering. Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.


Fordringshavemora:
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til en evt. aftalt leveringsdato, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Køber er ved sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger den af sælger evt. opkrævede lagerleje.


Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Sælger er således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke overholder sin betalingsforpligtigelser.


Betaling m.v.:
Betalingsbetingelser som aftalt mellem køber og sælger, fremgår af fremsendte faktura. Ved betaling efter forfaldsdagen som angivet på sælgers faktura tilskrives renter 2% pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Betaling kan alene ske med frigørende virkning direkte til sælger.


Reklamation:
Såfremt køber mener, ar der foreligger forsinkelse eller er mangler ved det solgte, skal køber straks og senest 5 dage efter vares modtagelse, reklamere skriftlig. Såfremt der reklameres senere, er køber afskåret fra at påberåbe sig misligholdelse.


Mangler:
Ved mangelfuld levering har sælger ret til fragtfrit at foretage om levering af erstatningsdele uden beregning. Omkostninger forbundet med afmontering af manglefulde dele er sælger uvedkommende.


Erstatning – forsinkelse eller mangler:
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.


Erstatning – produktansvar:
Sælger kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge produktansvar.
Såfremt sælgers leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan sælger ikke af køber gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at skaden kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed.


Måltagning, montage mv.:
Sælger påtager sig ingen risiko for, at bestilte varer passer til købers anvendelse, medmindre sælger har påtaget sig at forestå opmåling. Det er købers ansvar at sikre, at der er foretaget korrekt opmåling til brug for sælger og dennes leverandører.
Køber er selv ansvarlig for at undersøge, hvorvidt købers konkrete anvendelse at leverancerne er lovlig. Sælger leverer alene de af køber bestilte varer og påtager sig intet ansvar for montagearbejde.


Værneting og lovvalg:
Tvister mellem sælger og køber afgøres ved retten i den retskreds, hvor sælger har sit forretningssted eller ved værneting som sælger bestemmer. Dansk ret finder anvendelse.